MERDANE

Merdane 20'li - 220 cm. boyunda 650 kg.
Merdane 22'li - 240 cm. boyunda 700 kg.
Merdane 24'li - 260 cm. boyunda 750 kg.
Merdane 26'li - 280 cm. boyunda 800 kg.

Aksaray Yolu Orta Konak Mah.Ketenci Organize Sanayii Bölgesi 14331 Sokak No:14 Karatay/Konya
Tel : +90 332 235 70 06 Fax : +90 332 235 38 56
Email : ekinis@ekinis.com.tr